ابعاد و اندازه

ابعاد و اندازه های گیربکس حلزونی چینی در جدول زیر نشان داده شده است.

ابعاد گیربکس حلزونی چینی

  ۰۳۰ ۰۴۰ ۰۵۰ ۰۶۳ ۰۷۵ ۰۹۰ ۱۱۰ ۱۳۰
A ۵۴ ۷۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۷۰ ۲۰۰
B ۲۰ ۲۳ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰
D ۱۴ ۱۸ (۱۹) ۲۵ (۲۴) ۲۵ (۲۸) ۲۸ (۳۵) ۳۵ (۳۸) ۴۲ ۴۵
D1 ۹ ۱۱ ۱۴ ۱۹ ۲۴ ۲۴ ۲۸ ۳۰
G ۵۵ ۷۰ ۸۰ ۹۵ ۱۱۲,۵ ۱۲۹,۵ ۱۶۰ ۱۸۰
G1 ۶۳ ۷۸ ۹۲ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۵۵ ۱۷۰
G3 ۴۵ ۵۳ ۶۴ ۷۵ ۹۰ ۱۰۸ ۱۳۵ ۱۵۵
H ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۲ ۸۶ ۱۰۳ ۱۲۷,۵ ۱۴۷,۵
I ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۳ ۷۵ ۹۰ ۱۱۰ ۱۳۰
K ۴۴ ۶۰ ۷۰ ۸۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۲۰
KE M6*11 n°۴ M6*11 n°۴ M8*10 n°۴ M8*14 n°۸ M8*14 n°۸ M10*18 n°۸ M10*18 n°۸ M12*21 n°۸
L ۵۶ ۷۱ ۸۵ ۱۰۳ ۱۱۲ ۱۳۰ ۱۴۴ ۱۵۵
M ۶۵ ۷۵ ۸۵ ۹۵ ۱۱۵ ۱۳۰ ۱۶۵ ۲۱۵
N ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۵ ۱۱۰ ۱۳۰ ۱۸۰
N1 ۲۹ ۳۶,۵ ۴۳,۵ ۵۳ ۵۷ ۶۷ ۷۴ ۸۱
O ۶,۵ ۶,۵ ۸,۵ ۸,۵ ۱۱,۵ ۱۳ ۱۴ ۱۶
P ۷۵ ۸۷ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۵۰
Q ۴۴ ۵۵ ۶۴ ۸۰ ۹۳ ۱۰۲ ۱۲۵ ۱۴۰
R ۵۷ ۷۱,۵ ۸۴ ۱۰۲ ۱۱۹ ۱۳۵ ۱۶۷,۵ ۱۸۷,۵
S ۵,۵ ۶,۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۴,۵ ۱۵,۵
T ۲۱ ۲۶ ۳۰ ۳۶ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰
V ۲۷ ۳۵ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۵ ۱۰۰
W ۰° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵°
b ۵ ۶ (۶) ۸ (۸) ۸ (۸) ۸ (۱۰) ۱۰ (۱۰) ۱۲ ۱۴
t ۱۶,۳ ۲۰,۸ (۲۱,۸) ۲۸,۳ (۲۷,۳) ۲۸,۳ (۳۱,۳) ۳۱,۳ (۳۸,۳) ۳۸,۳ (۴۱,۳) ۴۵,۳ ۴۸,۸
b1 ۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۸ ۸ ۸
t1 ۱۰,۲ ۱۲,۵ ۱۶ ۲۱,۵ ۲۷ ۲۷ ۳۱ ۳۳
f M6 M6 M8 M8 M10 M10
~Kg ۱,۲ ۲,۳ ۳,۵ ۶,۲ ۹ ۱۳ ۳۲ ۴۳,۵