مشخصات فنی

در جدول زیر مشخصات فنی تیپ‌های گیربکس حلزونی چینی شامل نسبت تبدیل، قطر شافت خروجی و ورودی و بیشترین گشتاور خروجی مشخص شده است:

تیپ مشخصات فنی گیربکس حلزونی چینی NMRV بیشترین گشتاور خروجی (Nm)
NMRV 30 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۲
شافت ورودی ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۹ ۹
شافت خروجی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
NMRV 40 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۴۸
شافت ورودی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۱۱ ۱۱
شافت خروجی ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
NMRV 50 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۸۸
شافت ورودی ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵
NMRV 63 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۶۰
شافت ورودی ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹
۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵
NMRV 75 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۴۷
شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
NMRV 90 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۴۳۲
شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵
NMRV 110 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۷۲۵
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
NMRV 130 نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۵۰
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
شافت خروجی ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵